اهداف و وظایف

اهداف و وظایف:

اداره امور فرهنگی با هدف ساماندهی و بسترسازی زمینه های فعالیت های جمعی دانشجویان و سیاست گذاری فعالیتهای فرهنگی در جهت نیل به اهداف دانشگاه تمدن ساز به عنوان یکی از مدیریت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه عهده دار وظایف زیر می باشد. برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشگاه فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیتهای فرهنگی دانشگاهیان ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های فرهنگی حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی تشکل های دانشجویی تشکیل کانونهای فرهنگی و هنری برنامه ریزی در جهت رشد و تعمیق باورهای دینی و مذهبی دانشجویان برنامه ریزی درجهت آشنایی دانشگاهیان با مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی برگزاری برنامه های مختلف برای پر کردن اوقات فراغت از طریق ترویج فرهنگی غنی شیعی.

 

 کارشناسان اداره امور فرهنگی:

.

۱- مرتضی پورعباسعلی

– کارشناس امور تشکل ها

– کارشناس نظارت و ارزیابی فرهنگی (مسئول واحد اطلاع رسانی ودرگاه فرهنگی)

.

۲– مهدی محمدی

– کارشناس امور انجمن های علمی دانشجویی

– مدیر وب سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی

– مسئول امورمالی معاونت

.

۳- یوسف اصلی

– کارشناس امور کانون های فرهنگی و هنری

– مسئول آمفی تئاتر شهید آوینی

–  مسئول اردوهای دانشجویی برادران

– مسئول امور سمعی و بصری و مستندات

.

۴– فرشته هوشیار

– کارشناس امور نشریات

– کمیته حجاب و عفاف

–  مسئول اردوهای دانشجویی خواهران

– مسئول رزرو آمفی تئاتر شهید آوینی