مهندسی برق-کنترل


افتتاحیه اولین شاخه دانشجویی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران در دانشگاه صنعتی سهند


این مراسم با همکاری انجمن علمی مهندسی برق و دانشکده مهندسی برق در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ با حضورریاست و  اساتید دانشکده مهندسی برق، مدیریت اداره امور فرهنگی و با حضور پرشور دانشجویان و اصحاب رسانه های دیداری و شنیداری در امفی تائتر شهید شهریاری دانشگاه برگزار شد.


۱ اسفند ۱۳۹۱