انجمن علمی مهندسی پلیمر


معارفه انجمن علمی مهندسی پلیمر


این مراسم با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان ورودی جدید با محیط دانشگاه، اساتید، رشته تحصیلی و همچنین جهت آشنایی با انجمن علمی مهندسی پلیمر با حضور معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، ریاست محترم دانشکده مهندسی پلیمر،


۱۵ آبان ۱۳۹۶