انجمن علمی مهندسی عمران


مسابقه ساخت پل آجری


این مسابقه با حضور تعدادی از دانشجویان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند توسط انجمن علمی مهندسی عمران در محوطه آزمایشگاه بتن برگزار گردید.


۲۲ مهر ۱۳۹۶