ارتباط با ما

تلفن اداره امور فرهنگی: ۸۵ و ۳۳۴۵۸۳۸۳-۰۴۱

 

تلفن مدیریت: ۳۳۴۵۸۴۱۸۰۴۱

 

شماره فاکس: ۳۳۴۴۴۳۳۶-۰۴۱

 

پست الکترونیکی: farhangi@sut.ac.ir