انجمن علمی فناوری اطلاعات


مراسم معارفه انجمن علمی فناوری اطلاعات


این مراسم در ساعت فرهنگی روز دوشنبه، ششم مهرماه با حضور دانشجویان ورودی جدید، اساتید دانشکده مهندسی برق و استاد مشاور انجمن جناب آقای دکتر ابراهیمی در آمفی تئأتر شهید شهریاری دانشگاه برگزار گردید.


۷ مهر ۱۳۹۴