تماس با ما

 آذربایجان شرقی - تبریز - شهر جدید سهند - دانشگاه صنعتی سهند - معاونت فرهنگی و اجتماعی

 1- دکتر علی برادرخوش فطرت

کد داخلی: 8385

خارج از دانشگاه: 33458385-041


2- دکتر علیرضا هاشمی اسکویی

کد داخلی: 8385

خارج از دانشگاه: 33458385-041


3- دکترنادر راحمی

کد داخلی: 8385

خارج از دانشگاه: 33458385-041


 4-مرتضی پورعباسعلی

کد داخلی: 8382

خارج از دانشگاه: 33458382-041


5- آقای وحیدی

کد داخلی: 8384

خارج از دانشگاه: 33458384-041


6- یوسف اصلی

کد داخلی: 8383

خارج از دانشگاه: 33458383-041


7- فرشته هوشیار

کد داخلی: 8387

خارج از دانشگاه: 33458387-041


8- دکتر حسین حضرتی

کد داخلی: 8381

خارج از دانشگاه: 33458381-041

 041-33458386

farhangi@sut.ac.ir