آئین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

آئين نامه « شوراي تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه »

به منظور تبادل نظر و اطلاع از نظرات مشورتي دانشجويان در مورد مسائل و مشكلات دانشگاه ها، انتقال بي واسطه نظرات مديريت دانشگاه به دانشجويان، ايجاد فضاهاي مديريتي سالم، متعهد و پاسخگو، ژرف نگري در مسائل علمي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و صنفي دانشجويان، اعتلاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي سطح علمي فرهنگي دانشگاه ها و افزايش ميزان رضايت مندي دانشجويان از عملكرد مسئولين دانشگاه هاي كشور « شوراي تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه » براساس اين آيين نامه در كليه دانشگاه هاي كشور تشكيل مي شود.

 ماده ۱- « شوراي تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه » که در این آیین نامه به اختصار «شورا» نامیده می شود،با هدف فراهم آوردن زمينه مناسب براي ارتباط مستقيم مديريت دانشگاه با دانشجويان، اطلاع بدون واسطه از مسائل و مشكلات دانشجويان، نهادينه كردن مشاركت و توجه به خواسته هاي دانشجويان در نظام اجرايي و برنامه ريزي دانشگاه ها با تركيب زير تشكيل مي شود.

۱- ۱ يك نماينده از دانشجويان شاغل به تحصيل هر دانشكده، اين عضو از بين دانشجويان هر دانشكده و با انتخاباتي در آغاز نيمسال اول هر سال تحصيلي با راي اكثريت دانشجويان شركت كننده در انتخابات، برگزيده مي شود. مسئول برگزاري انتخابات رئيس دانشكده مي باشد.
۲- ۱ يك نماينده از شوراي هماهنگي كانو نهاي فرهنگي و هنري دانشجويان هر دانشگاه.
۳- ۱ يك نماينده به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشجويي فعال در دانشگاه.
۴- ۱ يك نماينده از شوراي صنفي دانشجويان
۵- ۱ يك نماينده به انتخاب دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه.
۶- ۱ يك نماينده از بزرگترين تشكل سياسي دانشجويي فعال و داراي مجوز فعاليت دانشگاه
۷- ۱ يك نماينده از بسيج دانشجويي
۸- ۱ دو دانشجوي فعال در فعاليت هاي فرهنگي و ديني با معرفي مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.
۹- ۱ يك نماينده از دانشجويان غير عضو در تشكل هاي سياسي، انجمن هاي علمي، كانون هاي فرهنگي و شوراهاي صنفي مقطع كارشناسي ارشد به انتخاب معاون آموزشي دانشگاه.
۱۰- ۱ يك نماينده از دانشجويان غير عضو در تشكل هاي سياسي، انجمن هاي علمي، كانون هاي فرهنگي و شوراهاي صنفي مقطع دكتري به انتخاب معاون آموزشي دانشگاه.
تبصره ۱: دانشجويان بند ۲-۱، ۳-۱، ۴-۱، ۵-۱، ۶-۱ توسط معاون دانشجویی، فرهنگی به رئیس دانشگاه معرفی خواهند شد.
تبصره ۲: كليه دانشجويان معرفي شده براي مدت يكسال به عضويت اين شورا پذيرفته خواهند شد و حكم آنانتوسط رئيس دانشگاه صادر خواهد شد. عضويت مجدد آنان در صورت احراز شرايط براي دوره هاي بعدي بلامانع است.
تبصره ۳: داوطلبان احراز نمايندگي منتخب موضوع بند ۱ ۱ نبايد عضو هيچ يك از تشكل ه اي سياسي، انجمن هاي علمي، كانو نهاي فرهنگي، شوراهاي صنفي و نشريات دانشجويي باشند.

ماده ۲- دانشجويان عضو شورا بايد واجد شرايط زير باشند.
۱- حداقل يك نيمسال تحصيلي را با موفقيت در دانشگاه سپري كرده باشند و سابقه مشروطي در پرونده تحصيلي نداشته باشند.
۲- حكم قطعي كميته انضباطي كه منجر به محروميت از تحصيل به مدت يك نيمسال تحصيلي شده باشد، نداشته باشند.
۳ حداقل يك سال به تاريخ فراغت از تحصيل آنان باقي مانده باشد.

ماده ۳- يكي از بين دانشجويان عضو شورا توسط رئيس دانشگاه به سمت دبيري اين شورا انتخاب خواهد شد.
ماده ۴ –دبير شورا براي مدت يك سال وظيفه تنظيم دستور جلسات، هماهنگي تشكيل جلسات، دعوت اعضاء به جلسه، مستندسازي و تهيه صورتجلسه ها را عهد هدار است.
ماده ۵- جلسات شورا به صورت منظم و دو ماه يك بار برگزار مي شود. شركت كليه اعضاء در جلسات الزامي و در صورت غيبت در دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در (طول سال)، عضويت فرد غايب در شورا ملغي و فرد ديگري معرفي و منصوب مي شود.
تبصره: در تعطيلات نوروز و تابستان الزامي براي تشكيل جلسات ماهانه يا به طور كلي جلسه وجود ندارد.
ماده ۶- موضوعات جلسات پيرامون مسائل دانشگاه اعم از علمي (نظير تجهيزات آموزشي، پژوهشي، تقويم دانشگاهي و نظاير آن)، رفاهي (سلف سرويس، خوابگاه، اياب و ذهاب، وام، كمك هزينه دانشجويي ) مسائل فرهنگي، اجتماعي و سياسي و مسائل مرتبط با تشكل ها و فعاليت هاي فرهنگي، سياسي، علمي، اجتماعي و …. دانشجويان خواهد بود.
تبصره: با تشخيص رئيس دانشگاه، مسائل ديگر نيز مي تواند در دستور مباحث جلسات قرار گيرد.
ماده ۷- رئيس شورا، رئيس دانشگاه و قائم مقام وي معاون دانشجويي فرهنگي است.
ماده ۸- براساس نظر رئيس دانشگاه، معاونان، مديران و ساير مسئولان دانشگاه براي شركت در اين جلسات و اطلاع از نظرات گروه مشاوران دانشجو يا اعلام برخي از برنامه ها و سياست ها به جلسات شورا دعوت خواهند شد.
ماده ۹- به منظور ايجاد انگيزه بيشتر در دانشجويان و مشاركت فعال آنان در مباحث شورا، رئيس دانشگاه سالي يكبار جلسه مشترك شورا و هيئت رئيسه دانشگاه را تشكيل خواهد داد.
ماده ۱۰- اعضاي شورا ضمن حضور فعال در جلسات، موظف به حفظ اسرار و مسائل محرمانه مطرح شده در جلسات مي باشند. تشخيص محرمانه بودن موضوعات با رئس دانشگاه است. با فرد خاطي برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱- چون مباحث و جلسات اين شورا مشورتي است، اعضاي آن از حيث عضويت در اين شورا نمي توانند در امور اجرايي و برنام هريزي دانشگاه مداخله كنند.
ماده ۱۲- اعضاي شوراي هر دانشگاه يك نفر را از بين خود براي عضويت در شوراي مشورتي دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي خواهد كرد.
ماده ۱۳- نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.
ماده ۱۴–  اين آيين نامه در ۱۴ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۸۵/۹/۸ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و از تاريخ ابلاغ به دانشگاه ها، لازم الاجرا خواهد بود.

پايان