آئین نامه نشریات دانشجویی

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

تاریخ آیین نامه: ۱۳۹۰/۰۵/۱۹

مقدمه

به منظور ساماندهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهی و قانونمند کردن اینگونه فعالیت ها، نهادینه ساختن فضای آزاداندیشی، نقد و گفت و گوی سازنده و تأکید بر حق آزادی بیان، همچنین ایجاد فرص تهای فراگیری مهارت های روزنامه نگاری و ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی دانشگاهیان، و براساس ماده ۵ ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی (مصوب جلسه ۵۴٠ مورخ ٨٣ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، دستورالعمل اجرایی این ضوابط به شرح ذیل به تصویب /٣/٢۶ می رسد:

بخش اول: تعاریف و کلیات
ماده ١ مطابق بند ١ ماده ١ ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، کلیه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تک شماره، نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر در زمین ههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکل ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای هیئت علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توزیع م یشوند، نشریه دانشگاهی محسوب و تحت شمول این دستورالعمل قرار م یگیرند.
تبصره ١ عنوان های فرهنگی و اجتماعی، زمین ههای عقیدتی، صنفی و رفاهی، خبری و طنز را نیز در برمی گیرند.
تبصره ٢ نشریات علمی که توسط اعضای هیئت علمی، دانشجویان، تشکل های دانشجویی یا انجمن های علمی دانشجویی منتشر م یشوند مشمول این آیین نامه هستند.
تبصره ٣ نشریات دانشگاهی می توانند ویژه نامه هایی به مناسبت های مختلف منتشر کنند.
تبصره ۴ وبلاگ ها و سایت های شخصی دانشجویان و اعضای هیأت علمی که از نشان دانشگاه یا تشکل های دانشگاه استفاده نمی کنند از شمول این آیین نامه خار جاند.
تبصره ۵ پردیس های دانشگاهی، خوابگاهها، بیمارستان های آموزشی، مراکز بهداشت ی درمانی و اردوگاهها در حکم محدوده دانشگاه محسوب می شوند و توزیع نشریات دانشگاهی در خارج از محدوده دانشگاهها، منوط به کسب مجوز از مراجع ذیربط است.
تبصره ۶ علاوه بر توزیع نشریات دانشگاهی در محل دفتر نشریه یا دفتر تشکل (اعم از تشکل های اسلامی، شوراهای صنفی، انجمن های علمی، کانو نهای فرهنگی و…) یا دستگاه صاحب امتیاز نشریه، دانشگاهها موظف به تعیین محل هایی مناسب در داخل محدوده دانشگاه (براساس تعریف تبصره ۵) برای توزیع نشریات دانشگاهی می باشند. توزیع نشریات در خارج از این مکان ها تخلف محسوب می شود.