آئین نامه تشکل های دانشجویی

آئین نامه تشکل های دانشجویی

 

مقدمه

با عنایت به ماده واحده مصوب جلسه ۶۴۰ مورخ ۲۹ / ۱۱ / ۸۷ شورا ی عالی انقلاب فرهنگی و ضوابط کلی فعالیت کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوبه جلسه ۱۶۵ شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی و با هدف زمینه سازی رشد خلاقيت های فرهنگی دانشجويان، سامان دهی خواسته ها و تلاش های خود انگيخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجويی و حمايت و هدايت اين گروه از فعاليت ها در جهت نيل به ارزش های متعالی اسلامی و ایرانی، کانون های فرهنگی دانشجویان در دانشگاهها تشكيل مي شوند، این کانون ها به منظور تأكيد بر هويت ملی و اسلامی، ارتقای سطح همكاری جمعی و بسط و تعميق فرهنگ مشاركت در دانشگاه ها، تأسيس و تقويت نهادهای مدنی و قانونمندی حوزه فعالیت های فرهنگی دانشجويان براساس ضوابط مندرج در آيين نامه كانون های فرهنگي دانشجويان (كه از اين پس به اختصار آيين نامه ناميده می شود) فعاليت ميكنند.

 

فصل اول: تعاريف و كليات

ماده ۱- كانو ن های فرهنگی دانشجويان نهادهايی هستند كه در قالب ضوابط اين آيين نامه در زمينه هايي از قبيل دینی و مذهبی (اسلام شناسی، نماز و نيايش، امر به معروف و نهی از منكر، عفاف و حجاب، قرآن و عترت، مراسم، اعیاد، و وفیات مذهبی و…)، ادبی و هنری (ادبيات، فيلم و عكس، هنرهای نمايشی، هنرهای تجسمی، صنايع دستی و…)، فرهنگ و انديشه (مطالعات فرهنگی، و…) و اجتماعی (جهاد یاوری، سازندگی، ايران شناسی، گردشگری، محيط زيست، آسيب های اجتماعی، امداد و هلال احمر و…) فعاليت ميكنند و در اين آيين نامه به اختصار كانون ناميده می شوند.

تبصره ۱- تشكل هايی كه زمينه فعاليت آنها علمی، صنفی، ورزشی و سياسی است از شمول اين آيين نامه خارج اند.
تبصره ۲- هر كانون مي تواند با تصويب شورای مركزی خود و تأييد شورای فرهنگی دانشگاه، در دانشكد ه ها، خوابگاه ها و واحدهای تابعه دانشگاه در همان شهر، دفاتر وابسته خود را ايجاد كند.
تبصره ۳- در صورت استقرار دانشكده ها، خوابگاه ها و واحدهای تابعه يك دانشگاه در چند شهر، امكان تشكيل كانون به صورت مجزا در واحدهاي مذكور وجود دارد.
ماده ۲- اساسنامه كانون مجموعه ای است مكتوب شامل اهداف، شرح وظايف، تشكيلات، شرايط عضويت، دستورالعمل ها و مقررات اجرايی ويژه يك كانون كه در قالب ضوابط کلی فعالیت کانو نها، ضوابط اين آيين نامه و دستورالعمل های تكميلي آن و الگوی تنظيم شده در اداره كل امور فرهنگی دستگاه، توسط هيئت مؤسس كانون تدوين مي شود