آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی

آيين نامه انجمن هاي علمی دانشجويي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

مقدمه
به منظور حمایت، تقویت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه های کشور، تقويت روحيه و بنيه علمی دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه های مناسب برای فعاليت های جمعی علمی، همچنين بهره گيری از توانمندی و خلاقيت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاری انجمن های علمی دانشجويی حوزه های مختلف دانش با حمايت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور طبق مفاد اين آيين نامه تشكيل می شوند و به فعاليت مي پردازند.

بخش اول: تعاريف، اهداف و کليات
ماده ١- انجمن های علمی دانشجويي متشكل از دانشجويان علاقه مند به مشارکت در فعاليت هاي علمی در يك دانشكده يا گروه آموزشی است.
تبصره ١- در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهي يك انجمن علمی مي تواند تشكيل شود.
تبصره ٢- در صورتی که دانشجويان دو يا چند رشته علاقمند به تشكيل انجمن علمي دانشجويی بين رشته ای باشند مي توانند طبق ضوابط اين آيين نامه اقدام نمايند.
ماده ٢ –اتحادیه انجمن های علمی، تشکيلاتی دانشجویی، غير انتفاعی و بين دانشگاهی و متشکل از دبيران انجمن های علمی در رشته دانشگاهی است که در چارچوب ضوابط این آیين نامه و دستورالعمل آن تشکيل می شود و به فعاليت می پردازد.
ماده ٣- فعاليت هاي علمی عبارتند از:
١- مناظره و نقد علمی
٢- هم انديشی و نشست هاي تخصصی
٣- مطالعات و پژوهش های علمی
٤- نشر و ترويج يافته های علمی
٥- فعاليت های کمك آموزشی
تبصره برخي از مصاديق و عرصه هاي فعاليت انجمن هاو اتحادیه های انجمن های علمي عبارتند از:
١- برگزاري دوره هاي آموزشی تكميلی و تقويتی و تشكيل کارگاه های تخصصي
٢-برگزاری و همكاری در اجرای جشنوار ه ها، کنفرانس ها و مسابقات علمی (داخلی و خارجی)
٣- توليد و انتشار نشريه علمی، کتاب و نشريات الكترونيكی، نرم افزارهای رايانه ای و فيلم های علمی آموزشی
٤-برنامه ريزی و اجرای بازديد های علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری
٥- اطلاع رساني در خصوص کليه فعاليت های مرتبط با اهداف انجمن
٦- حمايت و تشويق مادی و معنوی از ابتكارات، خلاقیت های علمی، فعاليت های پژوهشی و اختراعات دانشجويان
ماده ٤- اهداف تشكيل و فعاليت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمي عبارتند از:
١- ايجاد زمينه هاي مناسب براي شكوفايی استعدادها، برانگيختن خلاقيت علمی دانشجويان، دانش آموختگان و بهره گيری از توانمندی ايشان در تقويت و تحقق فضای علمی دانشگاه
٢- افزايش مشارکت و رقابت دانشجويان در فعاليت های علمی جمعی و نهادينه ساختن اين فعاليت ها
٣- حمايت از فعاليت هاي علمی دانشجويی و راهنمايی و هدايت دانشجويان در امر آموزش و پژوهش
٤- تقويت و تحكيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخش هاي مختلف جامعه
٥- تعميق دانش و بينش علمي دانشجويان با بهره گيري از توان علمي اعضای هيأت علمی

بخش دوم: ارکان و تشكيلات
ماده ٥- دانشجويان کليه گرايش ها و مقاطع تحصيلی يك رشته دانشگاهی اعضای انجمن علمی متناظر با همان رشته به شمار می روند.
ماده ٦- شورای مديريت انجمن علمی متشكل از ٥ عضو اصلی و ٢ عضو علی البدل است که باانجام انتخابات از ميان اعضای انجمن، با رأی مستقيم آنان وکسب اکثريت نسبی آرا برای مدت يك سال انتخاب می شوند.
تبصره- اعضای اصلی و علی البدل در رشته هايی با فراگيری بيش از ٥٠٠ دانشجو متشكل از ٧ عضو اصلی و ٢ عضو علی البدل خواهد بود.
ماده ٧- وظايف شورای مديريت عبارتند از:
١- جذب دانشجويان علاقه مند و خلاق به فعالیت های علمی پژوهشی و ايجاد انگيزه برای مشارکت در این گونه فعاليت ها
٢ -برنامه ريزي، ساماندهی، اجرا، هدايت و نظارت بر فعاليت هاي ادواری و سالانه انجمن
٣- برقراری ارتباط مستمر با ديگر انجمن های علمی دانشجويی و انجمن های علمی تخصصی داخل و خارج دانشگاه ها
٤- برقراري ارتباط با نهادها و سازما ن های خارج از دانشگاه برای انجام فعاليت های مشترك
٥- برنامه ريزی و پيشنهاد همكاری برای اجرای طرح های پژوهشی و مطالعاتی
٦-تصويب اساسنامه انجمن علمی و اخذ تأييد آن از مديريت فرهنگی دانشگاه
٧- همكاری و ارتباط مستمر با مدير و اعضای هيأت علمی گروه آموزشی ذيربط برای تحقق اهداف و فعاليت های علمی انجمن (موضوع ماده ٣)
٨- تشكيل کميته های مختلف کاری و نظارت بر عملكرد آنها
٩- برگزاري انتخابات شورای مديريت دوره بعد
١٠- حفظ و نگهداري وسايل و تجهيزات انجمن، تصويب هزينه های مالی برنامه ها، تنظيم و ارائه گزارش مالی انجمن به طور سالانه و ارسال آن به مدير فرهنگی دانشگاه
١١- تدوين برنامه های سالانه و ارائه آن به مدير فرهنگی
ماده ٨- شورای مديريت انجمن يكی از اعضای خود را به عنوان دبير شورا انتخاب ميکند و به رئيس دانشكده و مدير فرهنگي دانشگاه اعلام ميکند.
ماده ٩- دبير انجمن مسئوليت برگزاری جلسات شورای مديريت انجمن و پيگيری و نظارت بر اجرای مصوبات آن، شرکت در جلسات شوراي دبيران انجمن های علمی دانشكده يا دانشگاه و ارائه گزارش مستمر به شورای مديريت را بر عهده دارد. همچنين دبير انجمن مسئول انجام کليه امور حقوقی و اداری انجمن است.
ماده ١٠- شورای دبيران:
در دانشگاه هايی که حداقل ٥ انجمن علمی دانشجويی تشكيل شده باشد شورای دبيران انجمن های علمی دانشجويی دانشگاه با حضور دبيران کليه انجمن های علمی دانشجويی
تشكيل مي شود.
تبصره – دانشكده هايی که حداقل ٣ انجمن علمی داشته باشند مي توانند شورای دبيران انجمن های علمی دانشكده را تشكيل دهند که وظايف شوراي دبيران دانشگاه به جز بند دوم به آن تفويض مي گردد.
ماده ١١- يك نفر از اعضای شورای دبيران دانشكده به انتخاب ايشان به عنوان دبير اين شورا انتخاب می شود که به نمايندگی از اين شورا در شوراي دبيران انجمن های علمی دانشگاه شرکت می کند.
تبصره- دبير شورای دبيران هر دانشكده به تعداد انجمن های علمي آن دانشكده در شوراي دبيران دانشگاه دارای حق رأی می باشد.
ماده ١٢- شورای دبيران انجمن های علمی دانشجويی دانشگاه از ميان خود يك نفر را به عنوان دبير شورا انتخاب می نمايند که براساس آيين نامه داخلی شورا فعاليت خواهد کرد.
ماده ١٣- دبيران شورای دبيران انجمن های علمی دانشجويی دانشگاه ها حداقل سالی يك بار به دعوت اداره کل امور فرهنگي وزارت علوم جهت بررسي مسائل، مشكلات عمومي انجمن ها، انتقال تجربيات و برنامه ريزی جهت طرح ها و برنامه هاي مشترك تشكيل جلسه می دهند.
ماده ١٤- انجمن هاي علمی دانشجويی رشته های مشابه می توانند نسبت به تشكيل اتحاديه انجمن های علمی دانشجويی آن رشته ها اقدام نمايند که ضوابط و شرايط تأسيس اتحاديه در چارچوب این آيين نامه و دستورالعمل تشکيل و فعاليت اتحاديه انجمن های علمیي دانشجويی دانشگاه ها تعيين خواهد شد.
ماده ١٥- وظايف شورای دبيران
١- پيشنهاد و تصويب طر ح های مشترك و هماهنگی در اجرای آن برنامه ها
٢- انتخاب نمايندگان شورای دبيران برای شرکت در کميته حمايت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجويی دانشگاه
٣- معرفي يك نفر ناظر براي هيأت اجرايی انتخابات انجمن های علمی دانشجويی
٤- تصويب آيين نامه داخلی مشترك انجمن های علمی دانشجويی دانشگاه و آيين نامه داخلی شورای دبيران در چارچوب اين آيين نامه
٥- ايجاد هماهنگی و رسيدگی به مسائل بين انجمن های علمی دانشجويی
٦- نظارت بر حسن عملكرد انجمن های علمی دانشجويی (امور مالی، حفظ و استفاده صحيح از اموال و تجهيزات، اجرای آيين نامه داخلی و …) و ارائه گزارش به کميته حمايت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجويی دانشگاه.