انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی

۱۱ خرداد ۱۳۹۵


انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی


انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند به روایت تصویر:

 

 

۲۰۱۶۰۵۱۷_۱۲۳۰۵۶

۱

۲۰۱۶۰۵۱۷_۱۲۳۱۲۳

۲

IMG_9525

۳

IMG_9526

۴

IMG_9528

۵

IMG_9542

۶

IMG_9543

۷