انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی

۱۱ خرداد ۱۳۹۵


انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی


انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند یه روایت تصویر:

۲۰۱۶۰۵۱۷_۱۲۳۰۵۶ ۲۰۱۶۰۵۱۷_۱۲۳۱۲۳ IMG_9525 IMG_9526 IMG_9528 IMG_9542 IMG_9543