عناوین و افتخارات کسب شده توسط انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند

۲۵ شهریور ۱۳۹۴


عناوین و افتخارات کسب شده توسط انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند


عناوین کسب شده توسط انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو

۱- قرار گرفتن انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو در بین پانزده نهاد ترویجی برگزیده در پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو از میان ۱۰۹ نهاد فعال دانشگاهی و غیردانشگاهی کشوری

۲- قرار گرفتن پروفسور علی اکبر بابالو از نهاد ترویجی دانشگاه در زمره پنج مدرس برتر فناوری نانو و اعطای لوح مدرس برتر در پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو به ایشان
۳- تقدیر از دانشگاه صنعتی سهند به خاطر حمایت از پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو و اعطای لوح تقدیر به ریاست محترم دانشگاه
۴- تقدیر از مهندس حسین خان محمدی دبیر انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند به عنوان نماینده نهاد برگزیده و نیز حضور فعال در نوزدهمین هم اندیشی نهادهای ترویجی فناوری نانو
.
005 003 006 004