انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی

۱۲ آذر ۱۳۹۳


انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی


انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند با حضور هیات نظارت بر انتخابات انجمن های علمی متشکل از نمایندگان انجمنهای علمی و دبیر شورای دبیران انجمن ها و کارشناس انجمن های علمی روز سه شنبه مورخ ۹۳/۹/۱۱ جلوی سایت دانشگاه واقع در ساختمان استاد مطهری برگزار گردید.

.

۱

۲

۳

۴

۵