مراسم معارفه انجمن مهندسی مواد

گزارش مراسم بصورت تصویری :