بازدید خواهران از شرکت چرخشگر تبریز

در راستای نیاز دانشجویان مهندسی مواد به بازید از شرکت ها و آشنایی آنها با فرآیند تولید در صنعت، انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند بازدیدی از شرکت چرخشگر تبریز را فراهم نمود. با توجه به تماس های متعدد با شرکت چرخشگر تبریز و نامه نگاری های انجام شده توسط نماینده ارتباط با صنعت انجمن علمی مهندسی مواد این بازدید در تاریخ یازدهم اسفند ماه برای خواهران تدارک دیده شد.از تاریخ ششم اسفند ماه با نصب پوستر های بازدید در دانشگاه و خوابگاه شهید محبی کار ثبت نام آغاز شد که در همان ۲ روز اول ثبت نام با توجه به محدودیت افراد ۴۰ نفر از خواهران ثبت نام نمودند.