مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید انجمن علمی مهندسی مواد

مراسم معارفه دانشجویان ورودی سال ۹۱ مهندسی مواد توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد درتاریخ ۹۱/۱۲/۶ در آمفی تئاتر شهید آوینی دانشگاه برگزار شد. ازجمله مهمانان این مراسم جناب آقای دکتر مقدم وجناب آقای دکتراجاقی و دانشجویان ورودی سال ۹۱بودندکه از آنهادعوت بعمل آمده بودو در جمع مراسم حضور داشتند.

هدف ازبرگزاری مراسم معارفه,آشنایی دانشجویان ورودی جدید با فعالیت ها وکارهای انجمن و همچنین دعوت آنها به همکاری در انجمن بود.در این مراسم به فعالیت های انجمن در دو دوره ی متوالی اشاره شدو جناب آقای دکترمقدم با سخنرانی خود دانشجویان را به حفظ برتری رشته مهندسی مواددر دانشگاه تشویق کردند.

همچنین آقای امید ذره دار(دبیر انجمن)با سخنرانی خود ازدانشجویان دعوت به همکاری درانجمن کردند. همچنین دراین مراسم ازنفرات برتر مسابقات فلزشناسی وریخته گری سال گذشته تجلیل شد و نیز از اعضای انجمن که برای برگزاری مراسم تلاش کرده بودند تاهرچه باشکوه تربرگزارشود نیز تجلیل به عمل آمد.

درپایان فرمهایی بین مهمانان پخش شد تادرصورت تمایل به عضویت انجمن درآیند.