پخش فیلم جوشکاری

انجمن علمی مهندسی مواد به کمک آقای رفیع زاده در آمفی تئاتر دانشگاه فیلم جوشکاری پخش کرد..فیلم جوشکاری به مدت۲ ساعت پخش شد وعلاقه مندان به آشنایی باجوشکاری وهمچنین دانشویان مهندسی موادبرای تماشای این فیلم در این برنامه حضور پیداکردند.