سمینار دانشجو و کسب و کار

سمینار دانشجو و کسب وکار درتاریخ ۱/۲/۹۲ به همت اعضای انجمن علمی مهندسی مواد در سالن آمفی تئائر برگزار شدر این مراسم آقای دکتر مقدم و مهندس برانی (عضوهیئت علمی دانشکده در سال۱۳۶۲) حضورداشتند. همچنین دراین جلسه پرسش و پاسخ هایی صورت گرفت و در پایان سوالاتی که توسط اعضای انجمن طراحی شده بود نیز پرسیده شد.