معارفه ورودی های جدید انجمن علمی مهندسی پزشکی

این مراسم روز دوشنبه مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ برای ورودی های سال ۱۳۹۱ توسط انجمن علمی مهندسی پزشکی ، با همکاری امور فرهنگی و حضور معاونت محترم آموزشی و جمعی از اساتید برتر رشته ی مهندسی پزشکی و مهندسی برق در آمفی تئاتر شهید شهریاری دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان جدیدالورود ، ضمن معرفی رشته ی مهندسی پزشکی ، توضیحی اجمالی در مورد مفاد درسی، تاریخچه ی رشته ی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند و دستاوردهای  این رشته در دانشگاه و فعالیت ها و دورنماهای فکری انجمن ارائه داده شد و زمانی نیز برای معرفی بیشتر شهر تبریز و دانشگاه صنعتی سهند اختصاص یافت.

در انتها با تأکید بر دانشجو محور بودن انجمن از تمامی دانشجویان به منظور پیشرفت روزافزون رشته و دانشگاه و انجام فعالیت های گوناگون علمی ، پژوهشی ، آموزشی و غیره  برای شرکت در انجمن دعوت به عمل آمد.

تصاویری از مراسم: