کسب مقام های اول و سوم توسط انجمن علمی کمیکار

نهمین دوره مسابقات ملی کمیکار که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در ۵ بخش: عملکرد، پوستر، رالی آزاد، ایده برتر و دانش آموزی در مهرماه سال جاری به مدت ۲ روز برگزار گردید انجمن علمی کمیکار دانشگاه صنعتی سهند توانست از بین ۵۵ تیم تایید شده توسط هیئت داوران، مقام های اول و سوم این مسابقات را در بخش عملکرد به خود اختصاص دهد. این انجمن در قالب تیم های تندر سهند و هارپاک در مسابقات حضور داشتند و به ترتیب مقام برتر و سوم را کسب نمودند.