مسابقه ساخت پل آجری

این مسابقه با حضور تعدادی از دانشجویان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند توسط انجمن علمی مهندسی عمران در محوطه آزمایشگاه بتن برگزار گردید.