انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی

انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند با حضور هیات نظارت بر انتخابات انجمن های علمی متشکل از نمایندگان انجمنهای علمی و دبیر شورای دبیران انجمن ها و کارشناس انجمن های علمی روز سه شنبه مورخ ۹۳/۹/۱۱ جلوی سایت دانشگاه واقع در ساختمان استاد مطهری برگزار گردید.