اولین جلسه دبیران کانون های فرهنگی با مدیر جدید امور فرهنگی

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲


اولین جلسه دبیران کانون های فرهنگی با مدیر جدید امور فرهنگی


این جلسه با حضور دبیران کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه و مدیر محترم امورفرهنگی آقای دکتر علیرضا هاشمی اسکویی و همچنین کارشناس کانون های فرهنگی، روز یکشنبه مورخ ۹۲/۲/۱۵ در اتاق جلسه مدیر امور فرهنگی برگزار گردید.

هدف از برگزاری این جلسه آشنایی مدیر جدید امورفرهنگی با دبیران کانون ها و حل و فصل مشکلات موجود در کانون ها بود.

.

۱

۲

۳

۴