دکتر سعید زیباکلام در برنامه سمفونی عدالت بسیج دانشجویی دانشگاه

برخی از بیانات جناب آقای دکتر سعید زیباکلام در برنامه سمفونی عدالت بسیج دانشجویی دانشگاه:

به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس تا کنون هیچ پرونده فسادی به سر انجام نرسیده است.

  •  مشکل ما نبود عزم راسخ برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است نه تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

  •  به فرد سالم رای دهید از هر جناحی که باشد

  • فرد سالم از بیت المال مثل ناموس خود محافظت خواهد کرد