مراسم سخنرانی عدالت خواهی در گرو بیداری دانشجو با حضور سید مصطفی میرسلیم

سید مصطفی میر سلیم در مراسم سخنرانی «عدالت خواهی در گرو بیداری دانشجو»، دومین جلسه جنبش دانشجویی دیده بانان عدالت:

ما در حق طلبی با یأس وسستی نباید برویم جلو. تا آخرین نفس و با قدرت؛ این اسمش هست پویایی! من اعتقاد دارم  زندگی دانشجویی باید توام با پویایی باشد. شما دانشجویان هر رفتاری که در این دوران داشته باشید شکلی از آن حالت را در زندگی هم خواهید داشت. پس خودتان، خودتان را برانداز کنید و بشناسید.
نمیشود فکر کرد که سختی و مشکلات نداریم. از همین جا باید تمرین کنیم. ما باید تواضع و فروتنی داشته باشیم تا به نتیجه برسیم.
ما باید از نعمت های دنیا استفاده کنیم برای بهبود ضعف هایمان تا بهتر شویم. مردم سالاری از نظام هایی است که خیلی میشود به آن انتقاد کرد. ما آمدیم شورای شهر انتخاب کردیم و او اختلاس کرد ما چه کنیم دست ما هم نیست. ضعف های مردم سالاری قابل انکار نیست اما در مقایسه با دیگر سیستم ها شرف دارد؛ اما صدمه ای که ما در استبداد میبینیم خیلی بیشتر است.
من ۳۳ سال را در نظام طاغوت به سر بردم اما شما فقط ازآن حرف شنیده اید، پس فقط شعار آن را میدهید، اما من دیده ام و حس کرده ام. بهتر از مردم سالاری سراغ  دارید ارائه دهید!
نقد با فحش فرق دارد و نقد یک مقوله علمی است. من همواره سعی کرده ام هر وقت نقد کرده ام یک راهکار هم ارائه بدهم.