سوگواره فاطمی

سوگواره فاطمی توسط کانون شعر و ادب و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و با شرکت اساتید شاعر استانی و کشوری برگزار گردید.