جلسه کمیته ناظر بر نشریات

جلسه اعضای کمیته ناظر بر نشریات با تمام مدیر مسئولین نشریات برگزار شد.