انتخاب مدیر مسئولان نشریات دانشگاه صنعتی سهند

انتخابات مدیر مسئولان نشریات دانشگاه صنعتی سهند برگزار خواهد شد. برای آگاهی از شرایط کاندیداها و شرایط رای دهندگان، پوستر این برنامه را مطالعه نمائید.