کارگاه آموزشی نشریات

کارگاه آموزشی نشریات با موضوعات: آئین نامه نشریات، اخلاق مطبوعات، حقوق مطبوعات، گزارش و مقاله، خبرنویسی و تکنیک های مصاحبه روزهای دوشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در سالن جهاد علمی واقع در خانه فرهنگ برگزار خواهد شد.

کارگاه آموزشی نشریات با موضوعات: آئین نامه نشریات، اخلاق مطبوعات، حقوق مطبوعات، گزارش و مقاله، خبرنویسی و تکنیک های مصاحبه روزهای دوشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در سالن جهاد علمی واقع در خانه فرهنگ برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است شرط اخذ مجوز انتشار نشریات در دانشگاه، حضور در این کارگاه آموزشی می باشد.