کسب مقام های اول و سوم توسط انجمن علمی کمیکار

نهمین دوره مسابقات ملی کمیکار که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در ۵ بخش: عملکرد، پوستر، رالی آزاد، ایده برتر و دانش آموزی در مهرماه سال جاری به مدت ۲ … ادامه پست>>

کسب مقام های اول و سوم توسط انجمن علمی کمیکار

نهمین دوره مسابقات ملی کمیکار که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در ۵ بخش: عملکرد، پوستر، رالی آزاد، ایده برتر و دانش آموزی در مهرماه سال جاری به مدت ۲ … ادامه پست>>